فروشگاه الماس

نام مدیر فروشگاه: حامد کلینی
تلفن: 22969092
آدرس: بلوار ارتش ، پاساژ الماس ایران